Gebruiksvoorwaarden.

 

Welkom op www.crossroadsconnect.be (de “Website“). 

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. De volgende Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring zijn van toepassing op uw (“u” of “de Gebruiker”) gebruik van de Website en alle inhoud die op deze Website beschikbaar is. Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer u de Website bezoekt en over het gebruik van cookies, kunt u de Privacyverklaring en Cookieverklaring raadplegen, beschikbaar op [hyperlink]. 

 

De informatie op deze Website wordt u ter beschikking gesteld door Crossroads Connect BV, met maatschappelijke zetel te Meidoornlaan 15A, 1820 Steenokkerzeel, en ondernemingsnummer 0782930253, RPR Brussel (hierna de “Onderneming” of “we”).

 

Door de Website te bezoeken en te gebruiken, wordt u geacht de Gebruiksvoorwaarden te hebben begrepen en ermee in te stemmen. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

 

Wijzigingen

 

Onverminderd uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving, behoudt de Onderneming zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen om deze aan te passen aan technologische ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en goede commerciële praktijken. Indien de Onderneming deze Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze Gebruiksvoorwaarden op de Website worden gepubliceerd. U wordt van dergelijke wijzigingen op de hoogte gesteld doordat wij de datum van inwerkingtreding onderaan deze Gebruiksvoorwaarden zullen wijzigen.

 

Intellectuele eigendom

 

Alle elementen toegankelijk op de Website, zoals de teksten, afbeeldingen, grafische ontwerpen, logo’s, iconen, geluiden en software zijn het exclusieve eigendom van de Onderneming of haar licentiegevers.

 

Elk ander gebruik van de Website, met inbegrip van het creëren van links naar de Website, het reproduceren, weergeven, wijzigen, publiceren, vertalen of aanpassen van alle of een deel van de elementen van de Website, ongeacht de middelen of de procedure die daarvoor worden gebruikt en ongeacht het beoogde gebruiksdoel, is verboden tenzij de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming is verkregen.

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de Website of van de inhoud ervan zal worden beschouwd als een inbreuk waarvoor passende juridische stappen zullen worden ondernomen in overeenstemming met de wet.

 

Disclaimer

 

De Onderneming stelt de Website en de informatie daarop beschikbaar in de staat zoals ze is. De Onderneming stelt alles in het werk om de juistheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. De Onderneming behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, alsook om  informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

 

De Onderneming biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de Website of de inhoud ervan. In het bijzonder garandeert de Onderneming niet dat:

 

– de informatie op de Website geschikt is of zou zijn voor een bepaald doel;

– de informatie op de Website of de informatie waarnaar de links op de Website verwijzen correct, up-to-date of volledig is;

– de Website, in diens huidige vorm of in enige andere vorm, permanent beschikbaar zal zijn en dat de toegang tot de Website of een van diens functionaliteiten niet zal worden belemmerd als gevolg van een (technische) storing, fout, probleem of onderbreking in de werking.

– de Website, software of andere inhoud van welke aard dan ook die beschikbaar is of kan worden gedownload van de Website vrij is van virussen of defecten (al dan niet verborgen) en compatibel is met uw apparatuur.

 

De Onderneming kan de Website (of een deel ervan) op elk moment en zonder kennisgeving wijzigen, opschorten of stopzetten. De Onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de Website (of een deel ervan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is.

 

Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens van de Website te halen voor commerciële doeleinden is verboden. Iedere Gebruik ervan de Website dient zich steeds te onthouden van handelingen die een schadelijke invloed kunnen hebben op de goede werking en de veiligheid van de Website, alsook op andere bezoekers van de Website.

 

Aansprakelijkheid – Vrijwaring

 

Behoudens de hieronder vermelde uitzonderingen, is de Onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot direct verlies of directe schade, indirecte schade of gevolgschade, verlies van gegevens, verlies van reputatie, verlies van kansen, winstderving) als gevolg van een computervirus of andere bug die via de Website wordt overgebracht, uw gebruik of uw onwetendheid over het gebruik van de Website, met inbegrip van een onderbreking in de terbeschikkingstelling  van de Website, uw gebruik van andere websites via het gebruik van op de Website gepubliceerde links; onjuiste informatie gepubliceerd op de Website en het niet naleven door u van op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Geen enkele bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden mag zodanig worden geïnterpreteerd dat de aansprakelijkheid van de Onderneming wordt uitgesloten of beperkt in geval van fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door  bedrog, of een grove of opzettelijke fout van de Onderneming.

 

Inhoud van derden

 

Sites of webpagina’s waarnaar deze Website verwijst, zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet door de Onderneming gecontroleerd. De Onderneming aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites of webpagina’s. De Onderneming aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor verlies of boetes die het gevolg zijn van het gebruik van links of het vertrouwen dat de Gebruiker stelt in de inhoud van externe websites waarnaar deze Website verwijst of die in deze Website zijn opgenomen.

 

Bevoegdheidskwesties

 

De Onderneming verklaart niet dat de Website in alle geografische gebieden werkt (of wettelijk is toegestaan om te werken), of dat de Website beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Toegang tot de Website vanuit gebieden waar de Website of enige inhoud of functionaliteit van de Website of een deel daarvan illegaal is, is uitdrukkelijk verboden. Indien u ervoor kiest de Website te bezoeken, stemt u ermee in en erkent u dat u dit op eigen initiatief en op eigen risico doet, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke wetten.

 

Geschillenbeslechting/Toepasselijk recht

 

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle aanverwante zaken worden beheerst door Belgisch recht. De Belgische rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om elk geschil, controverse of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van die betreffende het bestaan, de geldigheid of de afdwingbaarheid ervan, te beslechten voor zover het niet mogelijk is een dergelijk geschil, controverse of vordering minnelijk te regelen.

 

Diversen

 

Geen verklaring van afstand door een partij van een inbreuk of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een eerdere of latere inbreuk of verzuim. 

 

Indien wordt vastgesteld dat deze Gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zijn, dan worden zij, voor zover zij onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, behandeld als gescheiden en verwijderd uit deze Gebruiksvoorwaarden en blijven de overige Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en bindend en uitvoerbaar.

 

Elke kop bijschrift of sectietitel in deze Gebruiksvoorwaarden is alleen voor het gemak ingevoegd en definieert of verklaart op geen enkele wijze een sectie of bepaling hiervan.

 

Deze Website wordt beheerd door:

 

Bedrijfsnaam: Crossroads Connect BV 

Adres: Meidoornlaan 15A, 1820 Steenokkerzeel

Contact: anne.goovaerts@crossroadsconnect.be

Ondernemingsnummer 0782930253

BTW-nr: BE0782930253

 

In werking getreden op 27 januari 2023.

Laatst gewijzigd op 27 januari 2023.

 

nl_BEDutch