Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2023.

 

 • Over deze Verklaring

 

Deze Privacyverklaring (de ‘Verklaring‘) legt uit hoe we (zoals hierna gedefinieerd) informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u (‘Persoonsgegevens’) verzamelen, delen en gebruiken:

 • wanneer u (‘u’ of ‘uw’) onze website www.crossroadsconnect.be gebruikt (de ‘Website’);
 • in uw hoedanigheid van klant wanneer u gebruik maakt van de diensten aangeboden door Crossroads Connect.


Deze Verklaring bevat ook informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens die die we verwerken en hoe u deze kan uitoefenen.


Crossroads Connect neemt de naleving van haar privacy verplichtingen ernstig. Daarom hebben we deze Verklaring opgesteld, die de standaarden beschrijft die Crossroads Connect toepast om uw Persoonsgegevens te beschermen.


Voor de toepassing van deze Verklaring, treedt Crossroads Connect BV met maatschappelijke zetel te Meidoornlaan 15A, 1820 Steenokkerzeel en geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0782930253 met BTW BE0782930253 (‘Crossroads Connect’, ‘we‘, of ‘ons‘) op als verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die verzameld worden via de Website. Als verwerkingsverantwoordelijke, is Crossroads Connect verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Neem alstublieft de tijd om deze Verklaring aandachtig door te nemen. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve contact met ons op te nemen via anne.goovaerts@crossroadsconnect.be. 

 

 • Welke Persoonsgegevens verzamelt Crossroads Connect en waarom?

 

De categorieën van uw Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, en de redenen waarvoor we deze verwerken, omvatten:

 

Doeleinde van de verwerkingCategorieën van PersoonsgegevensWettelijke basis voor de verwerking
Klantenbeheer 

Identificatiegegevens;

Financiële kenmerken

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

Personeelsgegevens van de personeelsleden van de klanten van Crossroads ConnectAlle personeel gerelateerde gegevens die nodig zijn om HR-diensten te kunnen uitvoerenContractuele noodzaak 
IdentificatiegegevensPersoonlijke identificatiegegevens: naam titel, adres (privé, werk) vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), identificatiegegevens toegekend door de verantwoordelijke

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten, …
 Identificatiegegevens (andere dan het Rijksregisternummer) uitgegeven door de overheid
identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, pensioennummer, nummerplaat, …
 Elektronische locatiegegevens
GSM, GPS,…
 Biometrische identificatiegegevens
DNA-gegevens, vinger– en stemafdrukken, beeld van het netvlies, herkenning van het gezicht, van de vorm van de vingers of van het hand, dynamische handtekening, …
Financiële bijzonderhedenFinanciële identificatiegegevens
identificatie– en bankrekeningnummers, nummers van krediet– of debet kaarten, geheime codes

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Financiële middelen
Inkomsten, bezittingen, investeringen, totale inkomsten, beroepsinkomsten, spaargelden, begindatum en einddatum van beleggingen, investeringsinkomsten, lasten op de activa
 Schulden, uitgaven
totale uitgaven, huurgelden, leningen, hypotheken en andere vormen van krediet
 Solvabiliteit
beoordeling van de inkomsten, van het financieel statuut, van de solvabiliteit
 Leningen, hypotheken, kredieten
aard van de lening, geleend bedrag, resterend te betalen saldo, aanvangsdatum, duur, rentevoet, overzicht van de betaling, bijzonderheden betreffende de waarborgen
 Financiële hulp
Uitkeringen, hulp, giften, subsidies
 Bijzonderheden betreffende de verzekeringen
aard van de verzekering, bijzonderheden betreffende de gedekte risico’s, verzekerde bedragen, periode gedurende welke de risico’s zijn gedekt, vervaldatum, al dan niet uitgevoerde of ontvangen betalingen, stand van de overeenkomst
 Bijzonderheden betreffende het pensioen
datum waarop men deel gaat uitmaken van het pensioensysteem, aard van het systeem, datum waarop men geen deel meer uitmaakt van het systeem, ontvangen en uitgevoerde betalingen, opties, begunstigden
 Financiële transacties
bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald, toegekend krediet, wisselborgstelling, betalingswijzen, overzicht van de betalingen, deposito’s en andere waarborgen
 Compensatie
bijzonderheden betreffende de geëiste compensaties, betaalde bedragen of andere vormen van compensatie
 Beroepsactiviteiten
Beroepsactiviteiten van de persoon die in het bestand is opgenomen: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties
 Overeenkomsten en schikkingen
bijzonderheden betreffende de schikkingen of handelsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende de vertegenwoordiging of juridische overeenkomsten, bijzonderheden betreffende de agenten
 Vergunningen
In het bezit zijnde vergunningen
Persoonlijke kenmerkenPersoonlijke bijzonderheden
leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Immigrantenstatuut
bijzonderheden betreffende het visum, arbeidsvergunning, verblijfs– of verplaatsingsbeperkingen, bijzondere voorwaarden betreffende het verblijfsrecht
 Economische en financiële informatie
(inkomen, financiële situatie, belastingsituatie, etc.)
Fysieke gegevensFysieke beschrijving
grootte, gewicht, haarkleur, kleur van de ogen, onderscheidende kenmerken

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

LeefgewoontenGewoonten
tabaksverbruik, alcoholverbruik

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Levensstijl
bijzonderheden betreffende het verbruik van goederen of diensten, gedrag van het individu of zijn familie
 Bijzonderheden betreffende de reizen en verplaatsingen
inlichtingen betreffende de vroegere verblijven en verplaatsingen, reisvisa, werkvergunningen
 Sociale contacten
vrienden, vennoten, andere betrekkingen dan die met naaste verwanten
 Bezittingen
grond, eigendommen of andere bezittingen
 In het bezit zijnde openbare mandaten
functies op het niveau van de gemeente, de provincie, het gewest of de gemeenschap of op federaal niveau, deelname aan overheidscomités of werkgroepen of bezinningsgroepen, …
 Klachten, incidenten of ongevallen
inlichtingen betreffende een ongeval, incident of klacht waarin de persoon die in het bestand is opgenomen betrokken is, aard van de schade of kwetsuren, betrokken personen, getuigen
 Mediagebruik
Gebruik van de media en communicatiemiddelen
Psychische gegevensPsychische beschrijvingen
Meningen betreffende de persoonlijkheid of het karakter

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

Samenstelling van het gezinHuwelijk of huidige vorm van samenleven
naam van de echtgenote of partner, meisjesnaam van de echtgenote of partner, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract, aantal kinderen, …

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Maritaal overzicht
bijzonderheden betreffende de vorige huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de vroegere partners
 Bijzonderheden betreffende de andere familie-of gezinsleden
kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen
Vrijetijdsbesteding en interessenVrijetijdsactiviteiten en interessen
hobby’s, sport, andere interessen

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

LidmaatschappenLidmaatschappen
lidmaatschappen van liefdadigheids– of vrijwilligersorganisaties, clubs, vennootschappen, verenigingen, organisaties, groeperingen, …

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

Gerechtelijke gegevensGerechtelijke gegevens betreffende verdenkingen
verdenking van inbreuken, samenspanning met gekende misdadigers. Onderzoeken of rechtsvorderingen (burgerlijke of strafrechtelijke) die ondernomen zijn door of tegen de geregistreerde persoon

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen en straffen
Veroordelingen en straffen
 Gerechtelijke gegevens betreffende administratieve sancties
Administratieve sancties:
* van louter disciplinaire aard
* welke kunnen worden opgelegd aan niet-ambtenaren die aan een openbare dienst hun medewerking verlenen (geneesheren, apothekers, paramedici, aannemers van openbare werken);
* die aan de gebruikers van openbare diensten kunnen worden opgelegd;
* welke wegens niet-nakoming van wettelijke en verordenings-bepalingen kunnen worden opgelegd
Bv. achterlaten van afval op de openbare weg..
 Gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen
voogdijschap, voorlopig bewindvoerder, internering, plaatsing
 Gerechtelijke gegevens betreffende DNA-gegevens
DNA-gegevens die worden verwerkt in het kader van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken
ConsumptiegewoontenHuurgegevens
Bijzonderheden betreffende de goederen en diensten die aan de geregistreerde persoon worden geleverd, ontleend of gehuurd

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Verhuurgegevens
Bijzonderheden betreffende de goederen en diensten die door de geregistreerde persoon worden geleverd, ontleend of gehuurd
WoningkenmerkenWoningkenmerken
Adres waar de woning zich bevindt: aard van de woning, eigendom of gehuurd, duur van het verblijf op dit adres, huur, lasten, classificatie van de woning, bijzonderheden betreffende de valorisatie, namen van de personen die in het bezit zijn van sleutels

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

Gegevens betreffende…Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid
Medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandeling, analyseresultaat, Handicap of gebrek, dieet; andere bijzondere vereisten in verband met de gezondheid bij de behandeling van een reis of een woning

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Gegevens betreffende de psychische gezondheid
medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandelingen, analyseresultaten
 Gegevens betreffende risicosituaties en risicogedragingen
Risicosituaties en risicogedragingen
 Gegevens met betrekking tot de remediëring
Gegevens met betrekking tot de gebruikte middelen en procedures voor de medische en paramedische patiënten aanpak
Opleiding en vormingAcademisch curriculum
overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde cursussen, beoogde diploma’s, examenresultaten, overige behaalde diploma’s, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Financieel overzicht van de studies
inschrijvingsgelden en betaalde kosten, financieringsbronnen, betalingswijzen, overzicht der betalingen
 Beroepsbekwaamheid
getuigschriften en beroepsopleidingen, speciale licenties (bestuurder, …)
 Professionele ervaring
beroepsinteresses, onderzoeksinteresse, academische interesses, specialisatieonderwerpen, onderwijservaring, raadplegingen
 Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
bijzonderheden betreffende de betrokken groeperingen, comités of commissies, uitgeoefende functies, bijzondere interesses en deelnameoverzicht
 Publicaties
boeken, artikels, verslagen, gepubliceerd audiovisueel materiaal
Beroep en betrekkingHuidige betrekking
werkgever, titel en beschrijving van de functie, graad, datum van aanwerving, werkplaats, specialisatie of type onderneming, arbeidsmodaliteiten en –voorwaarden, vroegere functies en voorafgaande ervaring bij de huidige werkgever

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Aanwerving
datum van aanwerving, methode van aanwerving, bron van de aanwerving, referenties, bijzonderheden betreffende de proefperiode
 Beëindiging van de betrekking
datum van vertrek, reden van het vertrek, gegeven opzegtermijn, beëindigingsvoorwaarden
 Loopbaan
vorige betrekkingen en werkgevers, periodes zonder betrekking, dienstplicht
 Aanwezigheid en discipline
overzicht van de aanwezigheid, redenen van de afwezigheden, disciplinaire maatregelen
 Loon
betalingen en afhoudingen, salaris, commissielonen, boni, uitgaven, toelagen, voordelen, leningen, ingehouden belastingen, pensioenafhoudingen, vakbondsbijdrage, betaalwijzen, datum van de laatste salarisverhoging
 Activa die het persoonslid bezit
wagen, werktuigen, wisselstukken, naslagwerken, andere voorwerpen die de bediende in bezit heeft
 Organisatie van het werk
huidige verantwoordelijkheden, projecten, gefactureerd uurpercentage, uurregeling, gepresteerde uren
 Evaluatie
evaluatie van de prestaties, mogelijkheden
 Vorming tot de functie
bijzonderheden betreffende de vorming die de functie vereist en de gekregen vorming, en de bekomen kwalificaties en bevoegdheden
 Gebruik van de informaticamiddelen
Evaluatie van het gebruik van de informaticamiddelen (internet, e-mail,….)
 Beveiliging
paswoorden, veiligheidscodes en niveaus waarop de machtiging wordt verleend
RijksregisternummerRijkregisternummer

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

BeeldopnamenAfbeeldingen
Cameraopname, fotografische opname, video-opname, digitale foto’s, …

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 Bewakingsbeelden
Beelden van bewakingscamera’s
GeluidsopnamenGeluidsopnamen
Bandopname, telefoonopname…

Contractuele noodzaak

Naleven van een wettelijke verplichting

Het gerechtvaardigd belang van Crossroads Connect: de bedrijfsvoering van Crossroads Connect

 

Het geven van een aantal van de hierboven vermelde Persoonsgegevens zijn een voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst met ons voor het gebruik van onze diensten. Op het ogenblik dat u deze Persoonsgegevens dient te bezorgen zal vermeld worden of het gaat om een verplicht in te vullen veld. Indien u weigert om deze Persoonsgegevens te bezorgen, zal u geen gebruik kunnen maken van de diensten die wij aanbieden.

 

Indien we u vragen om andere Persoonsgegevens te bezorgen die niet hierboven beschreven staan, dan zullen we op het ogenblik dat we deze Persoonsgegevens verzamelen, preciseren welke Persoonsgegevens we u vragen te bezorgen en de redenen waarom we dit vragen.

 

We kunnen ook bepaalde informatie automatisch van uw toestel verzamelen. Meer specifiek kan de informatie die we automatisch verzamelen informatie omvatten zoals uw IP adres, toesteltype, unieke identificatienummers van uw toestel, browsertype, brede geografische locatie (bv. uw locatie op het niveau van een land of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw toestel gecommuniceerd heeft met onze Website, inclusief de pagina’s die werden bezocht en de links waarop werd geklikt en uw aankoopgeschiedenis.
Het verzamelen van deze informatie laat ons toe om beter te begrijpen wie de bezoekers zijn die onze Website bezoeken, vanwaar ze komen, en in welke delen van onze Website of in welke producten ze geïnteresseerd zijn. We gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit en de relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren.
Bepaalde informatie kan verzameld worden door het gebruik van cookies of een gelijkaardige trackingtechnologie, zoals verder uitgelegd in onze Cookie Verklaring die beschikbaar is op [invoegen hyperlink

 

 1. Aan wie geeft Crossroads Connect uw Persoonsgegevens door?

 

We kunnen uw Persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën van ontvangers:

 

 • aan onze derde partijen verkopers, dienstverleners en partners die diensten leveren aan ons voor het verwerken van persoonsgegevens, of die anderszins Persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die omschreven zijn in deze Verklaring of aan u meegedeeld werden op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. Dit kan onder meer de mededeling omvatten aan derde partijen verkopers en andere dienstverleners die we gebruiken in verband met diensten die ze aan ons leveren, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT platform beheer of support diensten, infrastructuur- en applicatiediensten;
 • aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we geloven dat een mededeling noodzakelijk is (i) vanwege de geldende wetgeving of regulering, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen.
 • aan onze auditoren, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken;
 • aan een potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in verband met een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze business, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij enkel uw Persoonsgegevens mag gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze Verklaring;
 • aan gelijk welke andere persoon indien we uw voorafgaande toestemming hebben voor deze mededeling.

 

 1. Hoe beschermen we uw privacy?

 

We zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Verklaring, als volgt:

 

 • We zullen transparant zijn over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken en zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet.
 • We zullen uw Persoonsgegevens voor welbepaalde en rechtmatige doeleinden verwerken, en zullen deze niet verwerken op een wijze die niet verenigbaar is met deze doeleinden.
 • We zullen uw Persoonsgegevens verwerken op een wijze die evenredig is met de doeleinden die de verwerking beoogt te bereiken.
 • We nemen passende maatregelen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens waarover we beschikken juist en volledig zijn, en waar nodig, geactualiseerd worden. Het is echter ook uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens zo juist, volledig en actueel mogelijk worden bijgehouden door Crossroads Connect onmiddellijk te informeren over gelijk welke wijzigingen of fouten. U dient ons te verwittigen van gelijk welke wijziging aan de Persoonsgegevens die we over u bijhouden (bv. adreswijziging).
 • We gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te voorzien dat afgestemd is op het risico van de verwerking van uw Persoonsgegevens. 
 • We kunnen derde partijen betrekken om uw Persoonsgegevens te verwerken voor en ten behoeve van Crossroads Connect. We verplichten zulke verwerkers om de Persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken en te handelen en om passende stappen te ondernemen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens beschermd blijven.
 • Uw Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden naar, en verwerkt worden in, andere landen dan degene waarvan u inwoner bent. Deze landen kunnen wetgeving hebben inzake gegevensbescherming die verschillen van de wetgeving van uw land (en, in sommige gevallen, minder bescherming kunnen bieden).
  We hebben echter de passende waarborgen genomen om te vereisen dat uw Persoonsgegevens beschermd zullen blijven in overeenstemming met deze Verklaring en de toepasselijke wetgeving.
 • We bewaren Persoonsgegevens die we van u verzamelen zolang we daartoe een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte hebben (bijvoorbeeld, om de dienst die u hebt verzocht te leveren of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).
  Wanneer we niet langer over een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte beschikken om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, indien het voorgaande niet mogelijk is (bijvoorbeeld, omdat uw Persoonsgegevens opgeslagen werden in back-up archieven), dan zullen we uw Persoonsgegevens veilig bewaren en deze isoleren van elke verdere verwerking tot de verwijdering mogelijk is.

 

 1. Uw rechten betreffende gegevensbescherming

 

U beschikt over de volgende rechten in verband met uw Persoonsgegevens:

 

 • Indien u toegang wenst te krijgen tot uw Persoonsgegevens, of deze wenst te corrigeren, actualiseren of om de verwijdering van uw Persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan u dit op gelijk welk ogenblik doen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: anne.goovaerts@crossroadsconnect.be 
 • Bovendien kunt u, in bepaalde omstandigheden zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. U kunt opnieuw deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: anne.goovaerts@crossroadsconnect.be[
 • Indien we uw Persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben met uw toestemming, dan kan u op gelijk welk ogenblik uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.
 • U beschikt over het recht om u op gelijk welk ogenblik af te melden voor marketing communicatie die we u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ link in de marketing e-mails die we u sturen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens hierboven vermeld om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing)
 • Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. 

 

We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van individuen die hun rechten betreffende gegevensbescherming wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming: anne.goovaerts@crossroadsconnect.be.

 

 1. Koppelingen naar andere websites

 

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en uitgebaat worden door derde partijen. Deze websites hebben hun eigen privacy beleid en we raden u aan om deze te raadplegen daar het gebruik van Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het bezoeken van deze websites hieraan onderworpen zal zijn.
We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden en het gebruik van zulke websites is op uw eigen risico.

 

 1. Wijzigingen aan deze Verklaring

 

7.1 Deze Verklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Verklaring zouden wijzigen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren, aangepast aan het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. Indien en waar vereist door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, zullen wij uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen aan deze Verklaring.


7.2 U kunt zien wanneer deze Verklaring voor het laatst werd gewijzigd, door de ‘laatst gewijzigd op’ datum te bekijken die bovenaan deze Verklaring wordt getoond.

 

en_USEnglish